wrapper

tazmin keyfiat

تضمین کیفیت:

رعایت الزامات و مشخصات فنی تعیین شده در نقشه های مهندسی و استفاده از ابزارها و سنجه ها و تجهیزات کنترل کیفیت در کلیه مراحل از ورود مواد اولیه تا طی فرآیند تولید و تبدیل به محصول نهایی توسط کارشناسان و مهندسین و تکنسین های بخش تضمین کیفیت به انجام می رسد.

رعایت الزامات و قواعد نظام مدیریت کیفیت نیز توسط این بخش نظارت و تسری می یابد.